top of page

Aktivitetet

Shkolla jonë ka një dinamikë të madhe të aktiviteteve me bazë në shkollë dhe jashta saj.

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page